INTABULAREA TERENULUI IN CARTEA FUNCIARA
 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • copie extras de carte funciara recent
 • certificat fiscal eliberat de Primarie ( directia taxe si impozite )
 • actele de proprietate, după caz, in copie legalizata( exemplu: titlu de proprietate, certificat de mostenitor); daca este teren dobandit prin sentinta, se solicita sentinta cu mentiunea definitiva si irevocabila
 • pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate ( servitute, superficie ) este nevoie si de inscrisul autentic notarial sau sentinta judecatoreasca prin care se dispune costituirea acestui drept
DEZLPIRE SAU ALIPIRE
 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • copie extras de carte funciara recent;
 • actele de proprietate – copii xerox
 • documentatia cadastrala existenta in copie
 • pentru documentatia de alipire se solicita si certificat de urbanism
 • pentru documentatia de dezmembrare in 3 sau mai multe parcele se solicita certificat de urbanism
INSCRIEREA UNEI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA
 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • copie extras de carte funciara pentru informare;
 • copie xerox după planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o construcţie definitiva noua sau se extinde o construcţie ( intocmit de topograful/persoana autorizata care a efectuat inscrierea terenului in CF);
 • certificat fiscal eliberat de Primarie;
 • actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii xerox;
 • copie legalizata dupa autorizaţia de construire si procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificării extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul;
PRIMA INSCRIERE UNITATE INDIVIDUALA (APARTAMENT )
 • copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.
 • certificat fiscal eliberat de Primarie;
 • extras cartea funciară a terenulu si condominiului in care este UI
 • contractul de vanzare cumparare al UI care se doreste a fi intabulat.
 • proces verbal de predare primire a locuintei; Daca cumpararea s-a facut in rate, este necesar si contractul de imprumut; Dovada sau adeverinta din partea societaii care a acordat imprumutul, ca imprumutantul si-a achitat toata valoarea imprumutata.
 • declaratie notariala din partea proprietarului(proprietariilor), ca nu au mai solicitat intabularea, ca nu e grevat de sarcini si ca nu este scos din circuitul civil
 • schita apartamentului (daca exista)
ACTUALIZAREA DATELOR PENTRU IMOBILE
 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • copie extras de carte funciara recent;
MODIFICARI DE LIMITA
 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • copie extras de carte funciara pentru informare;
 • declaratie autentica ( notariala ) de vointa intre parti sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
 • modificarea de limita se poate realiza doar in cazul imobilelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: exista doua imobile invecinate care au atribuite numere cadastrale, au cel putin o latura comuna si modificarea limitei nu presupune un transfer de proprietate
MODIFICARI DE SUPRAFATA
 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • copie extras de carte funciara pentru informare;
 • dupa caz: declaratie autentica ( notariala ) a proprietarului, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sau proces verbal de vecinatate.
 • modificarea de limita se poate realiza doar in cazul imobilelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: exista doua imobile invecinate care au atribuite numere cadastrale, au cel putin o latura comuna si modificarea limitei nu presupune un transfer de proprietate
 • planul de amplasament şi delimitare al imobilului a carui suprafata se modifica
 • modificarea in plus a suprafetei imobilului se poate face doar in limita a 10% din suprafata actuala inscrisa in CF
RECTIFICARI DE CARTE FUNCIARA
 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • extras de carte funciara
 • documentatia cadastrala existenta
 • actele de proprietate ale imobilului
PLANURI DE SITUATIE PENTRU AUTORIZATII DE CONSTRUCTIE
 • certificat de urbanism, in copie
 • extras de carte funciara pentru informare si extrasul de plan cadastral, actualizate
SCOTEREA TEMPORARA SAU DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL A TERENURILOR AFLATE IN INTRAVILAN SAU EXTRAVILAN
 • Obtinerea avizelor necesare schimbarii categoriei de folosinta a terenului, operatiune necesara ulterior intabularii contructiilor.
  • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
  • extras de carte funciara pentru informare
  • copie dupa actul de proprietate
  • copie dupa certificatul de urbanism